6/16/09

نگرانی از استفاده مفرط اییه اعلام انتخاب دوباره رئیس جمهور احمدی نژاد

عفو بین الملل
شماره نمایه عفو بین الملل: MDE13/056/2009

فراخوان فوری 09/150 نگرانی از استفاده مفرط

اییه اعلام انتخاب دوباره رئیس جمهور احمدی نژاد

هزاران نفر از مردم عمدتا حامی میرحسین موسوی ـ نامزدییروزی دوباره رئیییده ـ در خیابان های تهران و دیی به خشونت انجامیده است. این مردم با خطر زخمی ییروهای امنیتی روبرو هستند. بنا به گزارش ها، ده ها نفر دستگیر شده و حداقل پنج دانشجو در روز یییز در تظاهراتیین الملل بر اییروهای امنیتی در صورت وقوع تظاهرات بعدیییا اذیت آزارهای دیگر قرار گیرند. عفو بین الملل در عیی بیان و اطلاعات را به روشی غیرقانونی از طریی به خدمات تلفنی، از جمله ارسال پیی خارجی و تارنماهای اینترنتی
در تهران، پس از اییییییده اند و اعضای نیروهای امنیتی را تهدیین نیروها نییین فرمانده نیروی انتظامیی از سیاستمداران، به خاطر «طراحی» شورش ها و 50 نفر نیز از «آشوبگران سازمان یافته» دستگیر شده اند.
یشان به عنوان فاطمه براتیی شرفی، مبینا احترامییز شعاعی و محسن ایمانی، به عفو بین الملل اعلام شده، گویا در 14 ژوئن در پی حمله نیروهای امنیتییی دیگر ـ احتمالا ده ها نفر ـ نیز دستگیر و بسیاری دیگر زخمی شده اند. عفو بین الملل نام های 13 دانشجو را دریی شود دستگیر شده اند. گزارش هایی نیز در باره افرادی به دست رسیی تظاهرات در شهرهای دیگر مثل زاهدان، تبریز، مشهد، بابل و شیراز دستگیر شده اند.
تظاهراتی علیه نتیییه ای تظاهرات علیه نتیی «براساس قانون» برخورد خواهد شد. اما، تظاهرات به هرجهت انجام شد و میر حسین موسوی و ییگر انتخابات ریاست جمهوری، مهدییییی بین حامیان میرحسین موسوی و رئیس جمهور احمدی نژاد رخ داد و گویا ییی به خاطر پیروزی رئیس جمهور احمدیی گرفته بود.
ظاهرا مقامات میی در باره ناآرامییی به تارنماهای مختلف اینترنتی از جمله فیی پشتیبان میر حسین موسوی، و پارازیت انداختن روی برنامه های رسانه های خارجی مثل بی بی سی، مانع از سازماندهی تظاهرات به وسیله هواداران میر حسین موسوی بشوند. خطوط تلفن به تهران به طور ادواری مختل شده اند.
اطلاعات پس زمینه ای
در روز 10 ژوئن، دو روز پیش از انتخابات، در پی اجتماعات گسترده عمومی درحمایت از میرحسین موسوی، رئیس دفتر سیاسیی از یی
پس از اییجیی داد رئیس جمهور احمدی نژاد با تفاوتییاری، زیاد و غیرقابل انتظار بود، برنده شده، او مدعی پیروزی شد. مقام رهبری، آیت الله خامنه ایین قدرت در ایران برخوردار است، انتخاب دوباره او را تایییرحسین موسویین نتیجه را یییییگر، محسن رضایییت های رسمی به شوراییت ها تصمیم گیری خواهد شد.
مقامات ایران وظییین المللی هر گونه محدودیت بر حق آزادی تجمع باید ضرورت داشته باشد و برطبق قانون به نفع امنیت ملی یا امنیت عمومی، نظم همگانی، حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حمایت از حقوق و آزادی های دیگران باشد. هرگونه محدودیتی از این قبیل باید در تناسب با هدفی قانونی و بدون توسل به تبعیض، از جمله به خاطر عقاید سیاسی، باشد. حتا در صورتیین محدودیتی طبق قانون بین المللی توجیه پذیر باشد، برقراری نظم باید طبق موازین بین المللی مربوط به اجرایی قانون اجازه می دهد تنها در صورتیی باشد و فقط به میزانیی اجرای وظیفه شان لازم است، و از سلاح گرم فقط در صورتی ی محافظت از زندگییر باشد. مجریان قانون باید خویشتنداری نشان دهند، خسارت یا جراحات را به حداقل برسانند و به زندگی انسان ها احترام بگذارند و از آن محافظت نمایند.
اقدامات پیشنهادی: لطفا هر چه سریعتر نامه هایی به فارسی، عربی، انگلیسی، فرانسوی یا به زبان خودتان بفرستید و:
ـ از مقامات بخواهیی مربوط به نتیجه انتخابات خویشتن داری به خرج دهند و تضمیین وسیله و در شرایطیی محافظت از زندگی انسان ها اجتناب ناپذی
یییان باییگر اذییشان و نیی ضروری دسترسی داشته باشند و بدون تاخیر در مقابل یی حاضر شوند تا بتوانند اساس بازداشت خود را مورد اعتراض قرار دهند؛
ـ مقامات را فرابخوانید تا یییژه مواردی
ـ خواستار شویییان مسالمت آمیز عقایدش در باره نتیجه انتخابات دستگیر شده، فورا و بدون قید و شرط آزاد شود؛
ـ از مقامات بخواهییت غیرقانونی بر آزادییان، از جمله آزادی پیجویی، دریافت و پخش اطلاعات و نظریات، خاتمه دهند.
نامهها را به مقامات زیر بفرستید:
وزی
صادق محصولی

خیی
تهران، جمهوری اسلامی ایران
203 896 8 21 98+
547 899 8 21 98+
203 650 6 21 98+
عنوان: جناب آقای

رئیس قوه قضاییه
آیت الله محمود هاشمی شاهرودی
حوزه ریاست قوه قضاییه
خیابان پاستور، خیابان ولی عصر، پایین تر از سه راه جمهوریی 1316814737، جمهوری اسلامی ایران
یی: shahroudi@dadgostary-tehran.ir (در قسمت موضوع بنویسید: خدمت آیت الله شاهرودی)
عنوان: جناب آقای

رونوشت برای:
رهبر جمهوری اسلامی ایران
آیت الله سید علی خامنه ای
دفتر مقام رهبری
خیابان جمهوری اسلامی، خیابان شهیی اسلامی ایران
یی: info_leader@leader.ir
از طریق تارنمای: (انگلیسی) http://www.leader.ir/langs/en/index.php?p=letter
(فارسی) http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=letter
عنوان: جناب آقای

و نمایندگان دیپلماتیی

ید. در صورتیید پس از 27 ژوئیه 2009 نامه بفرستید، از دبیرخانه عفو بین الملل یا دفتر عفو بیید.

6/9/09

کارنامه ۴ ساله‌ دولت نهم در زمینه حقوق بشر • بخش اول
کارشناسان کارنامه اقتصادی احمدی‌نژاد را در زمینه‌ی اقتصاد بدترین بخش‌عملکرد چهارساله او ارزیابی می‌کنند. اما گزارش‌های مستند ترازنامه این دولت در زمینه‌ی حقوق بشر را نیز سیاه و منفی می‌دانند.