9/3/09

به ياد جان باختگان قتل عام زندانيان سياسي ايران در دهه ٦٠

جامعه دفاع از حقوق بشر ايران -جنوب كاليفرنيا
http://www.shrisc.org/
برگزار مي كند

shrisc_21st.jpg

به ياد جان باختگان قتل عام زندانيان سياسي ايران در دهه ٦٠
و به ياد جان باختگان قيام اخير مردم ايران

اجرای سخنراني، فيلم، شعر و موسيقي
با حضور

خانم مينا انتظاری - از زندانيان سياسي دهه ٦٠
آقای محمدرضا معینی - مسئول بخش ایران - سازمان گزارشگران بدون مرز
آقای مهدی اصلانی - از بازمانده گان قتل عام دهه ٦٠
اجراي قطعه ادبي : خانم كلارا مراديان
اجراي موسيقي: خانم زيبا شيرازی


زمان: يكشنبه ٢٧ سپتامبر٢٠٠٩ ساعت ٣:٣٠ بعداز ظهر
مكان: دانشگاه كاليفرنيا -لوس آنجلس، سالن داد هال

Date & Time: Sunday September, 27th 2009, at 3:30 PM,
UCLA, Dodd Hall, ( Parking # 2)
for more information please visit : http://www.shrisc.org, ,
e-mail: info@ shrisc.org, Phone: (310)9901696

Directions To Dodd Hall, UCLA
http://www.humnet.ucla.edu/humnet/phil/FindUs.html